Suomi

Suomi

Riskienminimointimateriaalit

Lääkevalmisteiden mukana voidaan toimittaa riskien minimointiin tarkoitettuja materiaaleja (koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja jne.), joilla pyritään edistämään lääkevalmisteen turvallista ja tehokasta käyttöä. Materiaalien kohderyhmiä ovat terveydenhuollon ammattilaiset (esim. lääkärit, apteekkihenkilökunta ja hoitohenkilökunta) ja/tai potilaat ja heitä hoitavat henkilöt. Riskienminimointimateriaalit tuottaa lääkevalmisteen myyntiluvan haltija. Materiaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

Riskminimeringsmaterial

För läkemedel kan det finnas riskminimeringsmaterial (utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, checklistor osv.) som är avsedda att främja en säker och effektiv användning av läkemedlet. Materialen är riktade till hälso- och sjukvårdspersonal (t.ex. läkare, apotekspersonal och sjuksköterskor) och/eller patienter och vårdgivare. Riskminimeringsmaterial tas fram av innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet. Innehållet i och spridningen av materialen granskas av den nationella tillsynsmyndigheten.

Tuotteet/Produkter:

Absenor

Amgevita

Atomoxetin Orion

Bosentan Orion

Capecitabine Orion

Ciprofloxacin Orion

Cocillana

Enanton

Froidir

Isotretinoin Orion

Ketipinor

Levofloxacin Orion

Lenalidomide Orion

Modafinil Orion

Moxifloxacin Orion

Pronaxen

Remsima

Rivastor

Skilarence

Trexan

Truxima

Tyrazol

Vagiprev